Stavba domu

Zdíme z betonových tvárnic

Nejen keramické zdivo se používá na zdění. Je dobré si vyzkoušet i další materiály. Dnes si představíme zdivo z betonových tvárnic se mohou použít tvárnice různých typů s hutným nebo lehkým kamenivem např. tvárnice ze škvárobetonu, struskobetonu, liaporbetonu aj. Tvárnice mohou být plné nebo vylehčené dutinami, které se mohou vyplnit tepelně izolačními materiály (např. perlitem).

Používají se velkorozměrové pálené, pórobetonové a vápenopískové bloky ale v ČR nejsou taková řešení příliš rozšířená. Zdicí prvky pálené s tzv. vysokým řezem 500 mm se v tuzemsku nepoužívají vůbec, zdicí prvky vápenopískové se mohou objevit při dodávkách ze zahraničí. Všechna tato řešení jsou spojena s potřebou použití speciální montážní mechanizace (viz obr. 15). Evropské normy přitom pro tato řešení žádná návrhová specifika ani jiné parametry neuvádějí; podle našich zkušeností z kdysi aplikované výstavby z bloků a blokopanelů by však bylo možné dosáhnout v těchto případech i vyšších návrhových parametrů než u zdiva do výšky zdicích prvků 250 mm.

Splnění tepelně technických požadavků se v některých případech zajišťuje prostřednictvím další izolační vrstvy, nebo jsou tvárnice již vrstvené např. s tepelnou izolací z polystyrenu uvnitř prvku. V současné době se vyrábějí také tvárnice pro přesné zdění, které se spojují tenkovrstvou zdící maltou.

Postup zdění z betonových tvarovek PT a retrobloků

Konstrukci z betonových tvarovek zakládáme na dostatečně únosnou a stabilní základovou konstrukci.

Základovou konstrukci provádíme do nezamrzné hloubky.

Stěnu je nutno odizolovat od základové konstrukce a okolních ploch pomocí klasických asfaltových, případně fóliových pásů.

Při realizaci opěrné stěny, která bude přenášet tíhu okolní zeminy, se za rubem stěny cca 100 mm pod úrovní horního okraje základu provede odvodňovací drenáž, která se umístí do štěrkové lože frakce 8 – 16 mm o mocnosti 150 mm. Odizolování rubu stěny se provede pomocí profilované polyetylenové fólie.

Zdění a betonování konstrukce provádíme při minimálních teplotách 5 °C.

Zdění provádíme pouze na cementovou maltu bez výskytu vápna.

Tvarovky stavěné beze spár rovnáme pečlivě do provázku, tvarovky mají rozměrové tolerance, z tohoto důvodu doporučujeme betonové tvarovky zdít na ložnou a styčnou spáru o mocnosti 10 mm. Při zdění doporučujeme používat zdící ocelové pruty z hladké oceli o průměru10 mm.

Betonové tvarovky je nutno zasypávat suchým betonem s nízkým vodním součinitelem, který hutníme pomocí dřevěného, nebo ocelového dusáku. Zasypávání betonem provádíme vždy po vyzdění 2 vrstev, do výšky 1,5 tvarovky pro zamezení výtoku betonu spárou na tvarovku.

V závislosti na působícím zatížení tvarovky vyztužujeme.

Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20 – 50 mm mezeru pro vysrážení vody).

Stříšky lepíme flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry, neboli „dýchání“ plotového systému).

Uchovávejte výrobní štítky, kterým je opatřena paleta pro možnost reklamace. Tento štítek je nezbytně důležitý pro záruční podmínky v případě reklamace.

Zdivo z betonových tvárnic s lehkým kamenivem

Tvárnice z liaporbetonu jsou vyrobeny z expandovaného keramického kameniva a většinou jsou vylehčeny svislými dutinami. Speciální tvárnice Liapor SL pro obvodové zdivo mají dutiny vyplněny tepelně izolační výplní. Z liaporbetonu je vyráběn také thermoakustický zdící systém pro přesné zdění, který odpovídá současným tepelně technickým požadavkům. Tvárnice mohou být buď s hladkou boční stěnou, nebo s perem a drážkou a s maltovou kapsou.

Zásady zdění

Tvárnice se kladou stranou s uzavřenými nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru (nedojde k propadávání zdicí malty do vzduchových dutin). U tvárnic pro přesné zdění se tenkovrstvá zdicí malta aplikuje buď pomocí maltovacích boxů, které zajišťují rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdicí malty po povrchu tvarovky. Rozprostřením malty pomocí nanášecího hřebene nebo lžíce s hřebenem. Tyto prostředky umožňují provedení tloušťky maltového lože 2 mm. Při zdění se musí důsledně dodržovat pravidla vazby. Tvárnice musí být převázány o 0,4 násobek výšky tvárnice, minimálně však o 40 mm. Při výšce tvárnic 240 mm je to tedy 96 mm.

Toto pravidlo se musí obzvláště pečlivě dodržet v místech změny tloušťky nebo výšky stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a nikách v rozích atd.

Zdivo z betonových tvárnic s hutným kamenivem

Tyto tvárnice se vyrábějí většinou vibrolisováním z betonu vyšších pevnostních tříd. Mohou být vylehčeny dutinami nebo některé typy tvárnic mají čtvercové nebo obdélníkové dutiny a lze je použít jako bednící dílce (tzv. „ztracené bednění“) pro vybetonování železobetonové stěny – jde o kombinaci zděné konstrukce a monolitické betonové technologie. Dalším typem jsou betonové dutinové tvárnice s průběžnou polystyrénovou vložkou tl. 100 mm, které dosahují dobré tepelně izolační parametry. Při zdění se používá speciálních rohových tvárnic a doplňkových dílců pro překlady a věnce.

Dutinové betonové tvárnice lze použít pro vnitřní nosné zdivo a jako nosná část vrstvené obvodové konstrukce. Zdění z těchto tvárnic je obdobné jako zdění z cihelných bloků, používá se vazba buď vazáková, nebo běhounová.

Zdivo z pórobetonovych tvárnic

Pórobeton je druh lehkého betonu s jemnozrnnou strukturou vylehčený póry vyplněnými vzduchem. Rozeznáváme dva typy: plynobeton, který je vyroben z jemnozrnné cementové malty vylehčené póry vzniklými během autoklávování plynotvornou přísadou a plynosilikáty, které jsou vyrobeny z jemnozrnné vápenné malty, jinak jejich výroba je obdobná jako u plynobetonů. Nízká objemová hmotnost pórobetonu umožňuje výrobu tvárnic větších rozměrů, které mají výborné tepelně izolační vlastnosti a nižší pracnost. Velmi přesné rozměry tvárnic umožňují velmi tenké vrstvy malty (tmele) ve vodorovných spárách, svislé spáry jsou buď na pero a drážku nebo u hladkých tvárnic se plnoplošně maltují. Pro snadné zdění a manipulaci jsou tvarovky opatřeny kapsami. Sesazování tvárnic je na sraz, zdění je s převazbou podobně jako u jiných tvárnic. Rozměry tvárnic jsou 249×599 (499) x 200, 250, 300, 375, 400 mm.

Výhody: nižší pracnost, výborné tepelně izolační vlastnosti, v případě potřeby atypických rozměrů lze tvárnice řezat pilou, frézovat drážky, aj.
Nevýhody: horší akustické vlastnosti, nižší únosnost – pouze objekty do 4 – 6 podlaží, velká nasákavost – nevhodný do trvale vlhkého prostředí – doporučuje se, aby minimální výška nechráněného obvodového pórobetonového zdiva nad terénem byla 300 mm.

Pórobetonové systémy obsahují také prvky pro příčky, překlady, střešní a stropní panely, schodišťové stupně, komínové dílce, …atd. U nás nejčastěji používané pórobetonové tvárnice HEBEL – základní výškový modul 250 mm, délkový modul 500 mm nebo tvárnice Ytong – výškový modul 250, délkový 600 mm.

Zdivo z vápenopískových bloků

Vápenopískové bloky mají výšku 238 mm, to odpovídá výšce vrstvy 250 mm. Tloušťka ložné spáry proto je 12 mm. Zařazením systému pero-drážka na čelní straně bloků se zpravidla upouští od zamaltování styčných spár. Vápenopískové bloky jsou usazovány na sraz k sobě a případně vyrovnány pomocí gumového kladívka. Vyzdění je prováděno na vazbu, u výšky vrstvy 25 cm musí být dodržen rozměr vyvázání 10 cm, u výšky vrstvy 12,5 cm pak 5 cm. Vzhledem k přesným rozměrům a vysoké odolnosti se toto zdivo používá pro lícové zdivo vystavené přímým účinkům povětrnostním vlivům, popřípadě vlivům agresivního prostředí.

Mezi dalšími vlastnostmi patří dobré akustické a požární vlastnosti. Větší bloky jsou vylehčeny dutinami. Zdivo má však horší tepelně izolační vlastnosti, proto se obvodové konstrukce kombinují s jinými druhy zdiva nebo je součástí vrstvené konstrukce s tepelně izolační vrstvou z polystyrénu nebo desek z minerálních vláken.

Zdivo s bednícími prvky z polystyrénu a dřevovláknitých desek

Jedná se o ucelený systém ztraceného bednění, které je tvořeno buď třískocementovými nebo polystyrénovými tvárnicemi. Z tvárnic lze sestavit bednění, které po vylití betonem vytvoří kompaktní nosnou zeď s oboustrannou tepelnou izolací. Polystyrénové tvárnice jsou dodávány jako otevřené bloky nebo pravo/levo uzavřené bloky. Tvarovky jsou z expandovaného polystyrenu se samozhášivou úpravou, které se pomocí speciálního zámkového systému zasunují do sebe a vytváří tak obvodové stěny a příčky bez použití spojovacích materiálů. Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí B 25 a vytvoří kompaktní stěnu s oboustrannou tepelnou a zvukovou izolací bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Betonování lze provádět strojově za pomocí čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

Výhodou systému je snadná montáž, velmi dobré tepelně technické vlastnosti, snadná montáž instalací, komplexnost všech prvků a návazností v systému, minimální zařízení staveniště.

Tvárnice z třískocementových tvárnic mají délku v rozmezí 800 – 1000 mm, výška tvárnic je 250 mm. Tvárnice pro obvodovou stěnu mívají uvnitř vrstvu polystyrenu. Stěny tvárnic mají tloušťku 30 – 40 mm. Z tvárnic se vyskládá stěna s vazbou tak, že sloupce betonového jádra musí probíhat souvisle na celou výšku podlaží. Po vyskládání 4 vrstev se provede zabetonování vnitřních prostor tvárnic.

Pokud během provádění stěny 1 podlaží vznikají po výšce pracovní spáry, je nutno pracovní spáru zajistit trny z betonářské výztuže.

Výhody: dobré zvukově izolační a tepelně izolační vlastnosti, snadné opracování – lze frézovat, řezat pilou.
Nevýhody: možnost potenciálních problémů ve vlhkém prostředí.

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*