Stavba domu

Výstavba pasivních domů – 1. díl: Tepelné mosty

Pasivní dům se stal standardem a je podporován legislativou. V tomto díle se budeme věnovat tepelným mostům.

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místně ohraničená oslabení tepelné izolace na plošných stavebních konstrukcích, čímž vzniká lokální snížení teploty vnitřního povrchu stavební konstrukce. V těchto místech vzniká jednak zvýšený tepelný tok směrem ven, jednak může na těchto místech dojít k poklesu teploty pod hranici kondenzace, a tudíž k poškození stavební konstrukce vlhkostí.

Rozlišujeme následující čtyři typy tepelných mostů, které se mohou vyskytovat i ve vzájemné kombinaci:

Tepelné mosty způsobené nevýhodným tvarem stavebního dílu

Tyto tepelné mosty vznikají u stavebního dílu zvětšením jeho povrchu, který absorbuje nebo vydává teplo.

Typickým příkladem jsou vykonzolované balkonové desky. Na průběžné stropní betonové desce tak vzniká „chladicí žebro“, tedy velká ochlazovaná plocha, která vydává tepelnou energii podobně jako chladicí žebro u motoru chlazeného vzduchem.

Tepelné mosty způsobené materiály se značně rozdílnou tepelnou vodivostí

Tepelné mosty způsobené materiály se značně rozdílnou tepelnou vodivostí vznikají tam, kde se jeden stavební díl skládá z různých stavebních materiálů, které mají velmi odlišnou schopnost vést teplo.

Příkladem jsou stěny tvořené lehkým dřevěným skeletem s tepelnou izolací mezi dřevěnými sloupky. Zde se vyskytují v ploše stěny různé součinitele tepelného prostupu vedle sebe. V oblasti dřevěných sloupků bude směrem ven prostupovat mnohem více tepla vztaženého na plošnou jednotku než v oblasti vyplněné tepelnou izolací mezi sloupky. Takže sloupky v tomto případě představují pro pasivní dům tepelné mosty.

Tepelné mosty způsobené prouděním

Tepelné mosty způsobené prouděním vznikají tam, kde dochází k „prostupu látky“ pláštěm budovy, přičemž je současně přenášena i energie.

K těmto tepelným mostům patří např. místa, kde se nacházejí netěsnosti konstrukce a také prostupy pro vodovodní vedení.

V místech netěsností může proudit ven teplý vzduch, a tím dochází k tepelným ztrátám. Současně hrozí nebezpečí poškození stavební konstrukce vlhkostí.

Tepelné mosty způsobené místním teplotním rozdílem

Tepelné mosty způsobené místním teplotním rozdílem vznikají tam, kde dochází k vyššímu prostupu tepla směrem ven v důsledku místního zvýšení povrchové teploty na rozdíl od ostatní plochy konstrukce. Čím vyšší je rozdíl teplot mezi vnitřkem a vnějškem, tím větší je tepelný tok a tím větší jsou tepelné ztráty.

Jako příklad uveďme otopné těleso umístěné u obvodové stěny, kdy se za ním místně zvyšuje vnitřní povrchová teplota obvodové stěny. V místě otopného tělesa se proto vyskytuje zvýšený tepelný tok směrem ven.

U pasivních domů se musíme snažit, pokud možno, co nejvíce omezit výskyt všech čtyř typů tepelných mostů. Architekt by měl navrhnout konstrukci, která nebude obsahovat vůbec žádné tepelné mosty, nebo jich bude obsahovat co nejméně. Dnes již existují počítačové programy, které jsou schopny vyhodnotit konstrukční detaily ohledně tepelných mostů. S jejich pomocí lze konstrukční detaily optimalizovat. Pro projektanta to však znamená práci navíc.

Tipy pro návrh a provedení
▪ Tepelná izolace musí pokrývat celý plášť budovy pokud možno bez mezer a ve stejné tloušťce a kvalitě po celé ploše.
▪ Plášť budovy musí být navržen pokud možno neprůvzdušně, aby se zabránilo úniku tepla.
▪ V místech napojení tepelné izolace u různých stavebních dílů musí být izolace provedena ve stejné tloušťce i v místě spoje.
▪ Musí být upuštěno od přesahujících částí stavební konstrukce, např. střešní atiky, nebo musí být tyto části tepelně odděleny. Vnější izolace přesahujících částí stavební konstrukce je méně účinná.
▪ U balkonů je výhodné použít představenou, samonosnou konstrukci.
▪ Skříňky (boxy) okenních rolet musí být umístěny vně tepelné izolace nebo musí být velmi dobře izolovány.
▪ Musí být, pokud možno, upuštěno od prostupů přes vrstvu tepelné izolace.
▪ U masivních zděných konstrukcí mohou být na první vrstvu zdiva použity tzv. tepelně izolační cihly, pokud je izolace jinak dostatečně zajištěna vnější tepelnou izolací.
▪ Rovněž vstupní dveře musí být lépe tepelně izolovány.
▪ Instalace se, pokud možno, umisťují z vnitřní strany tepelné izolace. Je třeba počítat se samostatným prostorem pro vedení instalací.
▪ Tepelná izolace fasády má, pokud možno, přesahovat na okenní rámy.

-red-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*