Stavba domu

Pokračujeme ve zdění i v zimě

Cihelné pilíře užíváme při velkých otvorech v nosných zdech a při tvorbě obvodového zdiva s okenními otvory. V půdorysu stavby může mít umístění pilířů pravidelný charakter nebo účel pro použití pouze v jednom nebo více místech stěnového systému. Nosné pilíře bývají čtvercového a obdélníkového průřezu, popřípadě jiného tvaru. Jde o nosné konstrukce, proto se musí vyzdít z kvalitních cihel a malty.

Pokud není v projektu uvedeno jinak,nesmějí se v pilířích provádět žádné kapsy nebo rýhy. Nejčastěji jsou pilíře zhotoveny s vazbou stříčtvrtkami. Pilíře považujeme za krátké zdi ukončené na protilehlých stranách (v čelech) tříčtvrtkami.

Nejmenší přípustný průřez pilíře je z cihel je 300 x 300 mm a z cihel CDm 250 x 250 mm.

Ostění oken a dveří

Ostění oken a dveří mohou být rovná nebo zalomená. Rovná ostění mají vazbu stejnou jako ukončení zdí. Zalomená ostění se častěji používá u dveří.

U jednou zalomeného ostění je první vrstva vždy běhounová a je ukončena jako čelo zdi tříčtvrtkami. Při výstupku 75 mm se vnější tříčtvrtka nahradí celou cihlou, při výstupku 150 mm se vloží mezi dělící spáru a vnější tříčtvrtku půlka cihly. Druhá vrstva je vazáková, ta se ukončí jako čelo, ke kterému se na vnějším líci přizdí buď čtvrtka (výstupek 75 mm) nebo půlka cihly (výstupek 150 mm).

U dvakrát zalomeného ostění je první vrstva vždy běhounová a druhá vrstva vazáková. Vyzdívají se dva výstupky, druhý výstupek je předsunut před prvním o 75 mm.

Vazba komínů a ventilačních průduchů v průběžné zdi

Komíny v průběžné zdi vytvářejí samostatné komínové těleso, které je zavázané do zdi. Dělící spáry oddělují normální vazbu od vazby komínové a jsou vzdáleny od krajního průduchu o 3/4 cihly, v další vrstvě o celou cihlu. Mezi průduch se pokládají celé cihly jako vazáky a proti nim se uprostřed založí spára. V koutech průduchu nesmí být dvě spáry, protože by se nedala vyvázat druhá vrstva.

Čtvercové komíny musí mít průduchy o ploše minimálně 22 500 mm tj. z plných cihel 150 x 150 mm.

Vazba volně stojících komínů

Tělesa volně stojících komínů jsou v půdním prostoru a nad střechou. Zdivo je vystaveno povětrnosti, proto musí být vyzděno z mrazuvzdorných cihel na vápenocementovou maltu. Při zdění samostatně stojících komínů platí, že mezi průduchy se položí vazák a proti nim se založí spára. V koutech žádného komínu nesmí být dvě spáry. Co nejméně spár má směřovat do středu komínového průduch. U obdélníkových ventilačních průduchů se někdy volí vazba s vystřídanými vazáky, takže lze provést skoro celou vazbu z celých cihel.

Zdění za nízkých teplot

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší než + 5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. + 10 °C).

Při nízkých teplotách můžeme zdít za těchto podmínek:

 • Klesne-li teplota pod 0 °C, je třeba ohřát záměsovou vodu, použít ohřívané kamenivo (max. 60 °C).
 • Pro výrobu maltové směsi se nesmí použít zmrzlého kameniva.
 • Použít maltu o jeden stupeň pevnosti vyšší.
 • Při výrobě malty prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot.
 • Použít přísady ovlivňující vlastnosti malty při zdění při nízkých teplotách.
 • Teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod +15 °C.
 • Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10 °C.
 • Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání.
 • Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech.
 • Zdící prvky ukládat bez předběžného vlhčení.
 • Zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu.
 • Při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu přikrytím tepelně izolačním materiálem (PE fólie nejsou vhodné), tak dlouho, dokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejméně 50 % krychelné pevnosti odpovídající značce malty.
 • Na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu se nesmí vyzdívat – části zdiva, které jsou narušeny, se musí před dalším zděním odstranit, přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým nepoškozeným zdivem.
 • Není přípustné používání rozmrazovacích solí.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při zdění

Před zahájením prací na zděných konstrukcích musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení.

Při vyzdívání zdiva zvnitřku stavby může dojít k pádu materiálu nebo i člověka, proto se bezpečnost zajišťuje ochranným lešením v úrovni pracoviště, záchytným lešením nebo ochrannou sítí pod úrovní pracoviště.

Pracovníci musí udržovat pořádek na pracovišti. Všechny otvory a prostupy v podlaze musí být řádně zakryty nebo ohrazeny.

Pokud půjde o práce ve výškách, musí být pracoviště zajištěno proti pádu dle příslušné normy.

Při práci je nutno dodržovat předpisy BOZ a používat příslušné ochranné pracovní prostředky (přilby, brýle, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavic, respirátory aj.)

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*