Stavba domu

Pojmy, jejich význam a vysvětlení (1.)

Jak dopadla slavná stavba v Babylónu ve chvíli, kdy si její jednotliví dělníci nerozuměli? Špatně. Abychom se vyvarovali podobnému zmatení jazyků, které jim tehdy bylo naordinováno shůry, dovolíme si zde přinést několik pojmů a vysvětlení tak, jak jej dal dohromady život na stavbách a jak je zachytil Cihlářský lexikon.

Deklarovaná hodnota
Hodnota vlastnosti výrobku stanovená v souladu s technickou normou, kterou musí výrobce splnit s uvážením proměnlivosti výrobního procesu.

Konstrukce
Uspořádaná soustava navzájem propojených nosných prvků navržených tak, aby zajišťovaly určitou míru tuhosti této konstrukce.

Stavební materiál
Materiál používaný pro zhotovení konstrukce.

Druh konstrukce
Označení konstrukce podle převládajícího použitého materiálu, např. zděná konstrukce, ocelová konstrukce.

Zdivo
Seskupení zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.

Vyztužené zdivo
Zdivo, v němž jsou pruty nebo sítě, obvykle ocelové, uloženy v maltě nebo betonu tak, aby všechny spolupůsobily proti účinkům působících zatížení.

Vazba zdiva
Pravidelné uspořádání zdicích prvků ve zdivu zaručující jejich spolupůsobení.

Pevnost zdiva v tlaku
Pevnost zdiva v tlaku s vyloučením vlivu tření v dotyku s tlačnými deskami zkušebního stroje, bez vlivu štíhlosti zděného zkušebního tělesa a bez vlivu výstřednosti zatížení.

Pevnost zdiva v tahu za ohybu
Pevnost zdiva v tahu při namáhání ohybovým momentem.

Pevnost zdiva ve smyku
Pevnost zdiva namáhaného smykem.

Charakteristická pevnost zdiva
Hodnota pevnosti, která odpovídá 5 % kvantilu rozdělení všech hodnot stanovených příslušným zkušebním postupem.

Zdivo z pálených zdicích prvků v silně agresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které jsou v dohotovené konstrukci nasyceny vodou (pocházející z atmosférických srážek nebo podzemní vody), jsou-li bez ochranných stavebních částí a jsou současně vystaveny častému působení střídavého zmrazování a rozmrazování v důsledku klimatických podmínek.

Zdivo z pálených zdicích prvků v mírně agresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které jsou v dohotovené konstrukci vystaveny působení vlhkosti a střídavému zmrazování a rozmrazování, kromě zdiva v silně agresivním prostředí.

Zdivo z pálených zdicích prvků v neagresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které nejsou v dohotovené konstrukci vystaveny působení vlhkosti a mrazu.

Zdicí prvky kategorie I
Zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %.

Zdicí prvky kategorie II
Zdicí prvky, u kterých se předpokládá, že nesplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I.

Zdicí prvek
Předem zhotovený prvek určený pro uložení ve zdivu.

Ložná plocha zdicího prvku
Horní nebo dolní plocha zdicího prvku při jeho zamýšleném uložení ve zdivu.

Celková plocha
Plocha průřezu vedeného zdicím prvkem bez odečtení průřezových ploch děr, dutin a drážek.

Prohlubeň
Vybrání vytvořené během výroby zdicího prvku v jedné nebo obou jeho ložných plochách.

Otvor
Záměrně vytvořený volný prostor, který prochází zdicím prvkem úplně nebo částečně, tj. je průběžný (díra) nebo neprůběžný (dutina).

Úchytný otvor
Záměrně vytvořený otvor ve zdicím prvku, umožňující snazší uchopení a zvednutí zdicího prvku jednou nebo oběma rukama, popř. strojem nebo pomocným nástrojem.

Vnitřní žebro
Přepážka z plného materiálu mezi otvory ve zdicím prvku.

Obvodové žebro
Plný materiál mezi otvorem a vnějším povrchem (obvodem) zdicího prvku.

Pevnost v tlaku zdicích prvků
Průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zdicích prvků.

Malta pro zdění
Směs jednoho nebo více anorganických pojiv, kameniva, vody a někdy příměsí a/nebo přísad používaných pro ukládání, spojování a spárování zdiva.

Obyčejná malta pro zdění
Malta pro zdění, pro kterou nejsou předepsány speciální vlastnosti.

Malta pro zdění pro tenké spáry
Návrhová malta pro zdění s největší zrnitostí kameniva rovné nebo menší než předepsaná hodnota.

Lehká malta pro zdění
Návrhová malta pro zdění, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu je menší než 1 300 kg∙m-3.

Návrhová malta pro zdění
Malta, jejíž složení a výrobní postup jsou zvoleny tak, aby zajistily požadované vlastnosti.

Průmyslově vyráběná malta pro zdění
Malta pro zdění, která je dávkována a umísena průmyslově.

Předem dávkovaná malta pro zdění
Malta, jejíž složky jsou dávkovány průmyslově, dodávaná na staveniště, kde je zamíchána podle pokynů a podmínek výrobce.

Staveništní malta pro zdění
Malta pro zdění, která je z jednotlivých složek dávkována a zamíchána na staveništi.

Pevnost malty v tlaku
Průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zkušebních těles po 28denním uložení a ošetření.

Výplňový beton
Beton vhodné konzistence a s vhodným největším zrnem kameniva pro vyplnění dutin ve zdivu.

Výztuž
Ocelové výztužné pruty pro použití ve zdivu.

Výztuž ložných spár
Předem zhotovená výztuž (výztužné pruty nebo výztužné prvky) pro použití v ložných spárách zdiva.

Stěnová spona
Prvek pro spojení dvou vrstev dutinové (vrstvené) stěny (přitom spona prochází vnitřní dutinou) nebo pro spojení zděné stěny s rámovou konstrukcí nebo pro spojení zděné přizdívky s vnitřní stěnou.

Ložná spára
Vrstva malty mezi ložnými plochami zdicích prvků.

Příčná spára
Styčná maltová spára kolmá k ložné ploše i k líci stěny.

Podélná spára
Svislá maltová spára uvnitř stěny, rovnoběžná s lícem stěny.

Tenká spára
Spára vyplněná maltou pro tenké spáry s tloušťkou nejvýše 3 mm.

Dilatační spára
Spára umožňující volný pohyb v rovině stěny.

Spárování
Dohotovení maltové spáry během provádění režného zdiva (vyzdívání).

Vyspárování
Vyplnění a dohotovení proškrábnutých spár režného zdiva.

Nosná stěna
Stěna určená pro přenášení zejména svislého zatížení a vlastní tíhy.

Jednovrstvá stěna
Stěna bez vnitřní dutiny nebo svislé spáry (vyplněné nebo nevyplněné maltou) ve své rovině.

Vrstvená (dutinová) stěna
Stěna skládající se ze dvou rovnoběžných jednovrstvých stěn účinně spojených stěnovými sponami nebo výztuží ložných spár. Prostor mezi oběma jednovrstvými stěnami je buď ponechán jako souvislá nezaplněná dutina nebo je úplně či částečně vyplněn nenosným tepelněizolačním materiálem.

Dvouvrstvá stěna
Stěna skládající se ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi nimiž je souvislá průběžná spára (nejvýše 25 mm tlustá) plně vyplněná maltou a jež jsou účinně spojeny stěnovými sponami zabezpečujícími jejich úplné spolupůsobení.

Stěna s lícovou vrstvou
Stěna s lícovými zdicími prvky, které jsou spojeny vazbou s rubovými zdicími prvky a spolupůsobí s nimi.

Přizdívka
Stěna, která tvoří vnější líc stěnové konstrukce, není spojena vazbou s vnitřní stěnou nebo rámovou konstrukcí a nepřispívá k jejich únosnosti.

Nenosná stěna
Stěna, která není určena pro přenášení zatížení a která se může odstranit, aniž by byla ohrožena spolehlivost a celistvost zbývající nosné konstrukce.

Drážka
Podélná rýha vytvořená ve zdivu.

Výklenek
Volný prostor vytvořený v líci stěny.

-jik-

One Comment

  1. Ondřej

    Mnohokrát děkuji za přehled

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*