Stavba domu

Bezpečnost na stavbě (2. díl): Dům se sám nepostaví

Jen málokdo se rozhodne svěřit stavbu rodinného domu zcela do rukou specializované firmy, která postaví dům „na klíč“. Většina stavebníků se na stavbě rozhodně participovat. Důvodů je hned několik: Tím ekonomickým je, že lze ušetřit značné finanční prostředky. Nezanedbatelná je i skutečnost, že si chce udržet kontrolu a přehled nad tím, co se na stavbě vlastně děje. To však sebou přináší mnohdy přehlíženou skutečnost – co když se na vaší stavbě někomu něco stane.

Jako by stavba samotná nebyla dostatečně stresující, může se stát, že během ní zaviníte škodu jiným osobám. V případě, že se vám při práci na stavbě zraní řemeslník, může být odpovědný za tento úraz buď sám řemeslník, nebo vy jako objednatel prací. Odpovědnost za uraz řemeslníka u vás na stavbě se určuje podle konkrétních okolností případu. Pokud se vám řemeslník při práci zraní, je důležité, abyste co nejdříve zajistili lékařskou pomoc a shromáždili důkazy, které mohou být důležité pro určení odpovědnosti za úraz.

Odpovědnost řemeslníka

Řemeslník je odpovědný za svůj úraz, pokud se stane v důsledku jeho vlastní nedbalosti nebo porušení povinností vyplývajících z jeho zaměstnání. Pokud například řemeslník pracuje bez dostatečného školení nebo bez použití osobních ochranných pracovních prostředků, může být odpovědný za svůj úraz, pokud se při práci zraní.

Odpovědnost objednatele prací

Objednatel prací může být odpovědný za uraz řemeslníka, pokud se stane v důsledku jeho vlastní nedbalosti nebo porušení povinností vyplývajících z jeho postavení. Pokud například objednatel neposkytne řemeslníkovi bezpečné pracovní prostředí nebo pokud mu nezajistí dostatečnou ochranu, může být odpovědný za jeho úraz.

Kdo je odpovědný?

To, kdo je odpovědný za uraz řemeslníka, se určuje podle konkrétních okolností případu. V některých případech může být odpovědný pouze řemeslník, v jiných případech může být odpovědný pouze objednatel prací a v některých případech mohou být odpovědní oba.

Jak se odpovědnost prokazuje?

Odpovědnost za uraz řemeslníka se prokazuje na základě důkazů. Důkazy mohou být například výpověď svědků, záznam z kamerového systému, znalecký posudek nebo lékařská zpráva.

Co dělat v případě úrazu řemeslníka?

Pokud se vám při práci na stavbě zraní řemeslník, je důležité, abyste co nejdříve zajistili lékařskou pomoc. Pokud je to možné, měli byste také provést fotodokumentaci místa úrazu a shromáždit důkazy, které mohou být důležité pro určení odpovědnosti za úraz.

Pokud se rozhodnete, že budete uplatňovat nárok na náhradu škody, měli byste se obrátit na advokáta, který vám pomůže s vyřízením nároku.

Vždy je dobré se pojistit

Možná vás předešlé řádky trochu vyděsily. Opravdu mnohé prokazování odpovědnosti může být zdlouhavé, stresující a finančně náročné. Řadu problémů dokáže vyřešit správně nastavené pojištění odpovědnosti. To vám bude krýt záda nejenom během stavby. Uhradí rovněž škodu na majetku a také odškodnění za újmu na zdraví nebo životě.

Může jít o škody, za které jako vlastník, držitel, nájemce nebo správce nemovitosti či pozemku ze zákona odpovídáte. Stačí, aby z patra vašeho rozestavěného domu spadla cihla nebo abyste se při rekonstrukci dvojdomku „nabourali“ k sousedovi, takže do jeho bytu začne zatékat.

V takovém případě jste za škodu odpovědní vy, protože stavbu provádíte. Mnohdy jde o škody, které dosahují vysokých částek. I takové případy se řeší z příslušného pojištění odpovědnosti. Z něho jsou hrazeny: hmotné škody; finanční škody a újmy na zdraví a životě.

Co v případě úrazu?

Pojistná plnění z pojištění odpovědnosti jsou rozsáhlá. Nejlépe to poznáte, když druhému způsobíte újmu na zdraví.

Z příslušné pojistky se potom hradí:

+ Ztížené společenské uplatnění (poškozený v důsledku zranění nemůže nadále vykonávat činnost, kterou dříve běžně dělal).

+ Náklady spojené s léčením poškozeného nárokované zdravotní pojišťovnou.

+ Ušlý výdělek vzniklý poškozenému v důsledku neschopnosti pracovat.

+ Celoživotní důchod v případě, že úraz zanechá trvalé následky.

Samozřejmě že v souvislosti se zraněním může být poškozeno i šatstvo nebo nastane jiná újma. Poškozený má právo i na úhradu těchto ztrát. Dejme si modelový příklad: Do vašeho domu přijde návštěva, která v nestřeženém okamžiku uklouzne a umaže si nový kabát o natřené, a ještě nezaschlé dveře. Zničený oděv, v lepším případě čistírnu, také zaplatíte z pojištění odpovědnosti.

Odpovědnost nese vlastník. Ten rovněž odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s provozem zařízení v domě, které je učeno pro nájemníky, jako je třeba výtah nebo ve starších domech mandl.

Pozor na cihly

Nejen v anekdotách se stává, že z domu na chodník spadne střešní krytina, cihla, či dokonce traverza a něco poškodí nebo někoho dokonce vážně zraní. Rovněž tato škoda se platí z odpovědnostního pojištění. Pokud byste jej jako vlastníci měli sjednané -v opačném případě platíte škodu ze svého.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*