Stavba domu

Správná organizace práce je základem úspěchu

Zdění objektu je rozděleno na záběry, vymezené většinou 1 stěnou, obestavěným prostorem, atd. U každé stěny členíme vlastní pracoviště na 3 pásma. Pásma bývají většinou uvnitř objektu na stropě předchozího podlaží nebo vně – na hlavním pracovním lešení. Pracovní pásmo je hned vedle stavěné zdi, tam stojí zedníci, materiálové pásmo – prostor na ložení cihel a malty. Dopravní pásmo – přísun materiálu.

Proces zdění probíhá po pracovních výškách 1,2 – 1,3 m (max. 1,5m), které odpovídají fyziologickým možnostem pracovníků.

1. výška – zdění z úrovně stropu do výšky 1,07 m.
2. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 1,07 m.
3. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 2,1 m.

Počet pracovníků v zednické četě zhotovující zděné konstrukce závisí na rozsahu a druhu prací, jejich situování ve stavbě – doporučitelné minimum jsou tři a přiměřené maximum není větší než sedm.

Doporučené rozdělení funkcí je následující:

1. pracovník – připravuje a nanáší maltu.
2. pracovník – osazuje cihly nebo tvárnice a lícuje zdivo.
3. pracovník – dopravuje materiál a připravuje cihly nebo tvárnice.

Vazba zdiva z plných cihel – průběžné zdivo

Zdivo tl.: 1 cihly 30 cm – 1,5 cihly 45 cm – 2 cihel 60 cm.

(vazáková vrstva a běhounová vrstva)

Vazba ukončení zdi – čela zdí

Ukončení zdí se mohou vyvazovat dvěma způsoby – tříčtvrtkami nebo dlouhými půlkami -pásky. Při ukončení zdi se určuje dělící spára, která probíhá celou tloušťkou zdí v každé vrstvě. U dělící spáry končí normální vazba a začíná vazba ukončení zdí, u které je třeba také dodržet zásadu vystřídání styčných spár. K tomuto účelu se používají cihly menších velikostí – tříčtvrtky, půlky a pásky.

V běhounové vrstvě se dají do čela tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam svojí šířkou vejde. Ve vazákové vrstvě se dává na každý roh dvojice tříčtvrtek. Zbytek čela zdi se vyplní celými cihlami.

V první běhounové vrstvě jsou v obou lících běhouny. K těmto rohovým cihlám se položí dlouhé pásky. Zbytek čela zdi se vyplní celými cihlami. Ve druhé vrstvě jsou rohové cihly položeny jako vazáky a k nim se přisadí dlouhé půlky a pak už zase jen vazáky. Výjimku tvoří zeď tlustá na 1 cihlu, kde v běhounové vazbě není žádná dlouhá půlka.

Vazba pravoúhlých rohů

Provádí se opět dvěma způsoby – tříčtvrtkami nebo dlouhými půlkami – pásky.

V každé vrstvě jednu zeď prodloužíme, ukončíme jako čelo zdi a druhou k ní přizdíme. Ve druhé vrstvě pořadí otočíme, důležité je posunutí vrstev proti sobě vždy o 1/4 cihly.

Vazba pravoúhlých rohů pomocí tříčtvrtek

Do čela prodloužení zdi se dá tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam svojí šířkou vejde. První tříčtvrtka se položí na roh a podle její polohy se určí, do kterého líce dát běhouny. Do druhého vnějšího se položí vazáky. Druhá vrstva má stejná pravidla, jen si zdi vymění úlohy. Důležité je, aby v koutě byla jen jedna spára v každé vrstvě.

Vazba pravoúhlých rohů pomocí dlouhých půlek

Do rohu se pokládají vždy celé cihly, pak následuje dlouhá půlka. Dále je nutné dodržet pohledově vazákovou a běhounovou vrstvu.

Vazba pravoúhlého připojení zdi

Určíme zeď průběžnou a zeď připojenou.

1. vrstva – normální vazba průběžné zdi ve vazákové vrstvě je přerušena v místech připojované zdi. Vazba připojené zdi je protažena do líce průběžné zdi, kde je ukončena jako čelo.
2. vrstva – každá běhounová vrstva průběžné zdi se vyzdí průběžně, ukončující zeď se k ní v této vrstvě přizdí normální vazbou. Líc přizdívané zdi nesmí přecházet do styčných spár průběžné zdi, ale musí být obsazen o čtvrt cihly.

Vazba pravoúhlého křížení zdí

U křížení zdí jsou obě zdi průběžné oproti připojení zdí v předcházejícím případě. Platí stejná pravidla jako u připojování zdí, jen rozdíl je v tom, že druhá zeď není ve svých běhounových vrstvách ukončena, ale je vyzděna jako v předchozí vrstvě zeď první.

Zeslabování zdi, vyzdívání výklenku, niky

Při zeslabení zdi platí tyto zásady:

1. vrstva – v místě zeslabení část zdi probíhá a další část končí. Do čela končící části se dá tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam vejde svou šířkou. Další část je normální vazba.
2. vrstva – ukončí se celá šířka zdi a vazba se provede jako druhá vrstva ukončení tříčtvrtkami, tedy dvojice tříčtvrtek do každého rohu.

Zesílení zdi příložkami

Příložky jsou úzké pilířky přizděné a zavázané do zdi. Příložka je na obou stranách ukončena tříčtvrtkami.

1. vrstva – na oba rohy příložky dáme tříčtvrtky a doplníme vazbou, styčná spára průběžné zdi se založí 1/4 cihly od kouta.
2. vrstva – do čela se dají tříčtvrtky a proběhne příložka, vznikne pilíř. V koutě nesmějí být dvě spáry.

Z obou stran se přizdí zeď.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*