Tepelně izolační malty a omítky šetří náklady na vytápění

Při návrhu novostaveb je nutné mimo jiné myslet nejen na vhodnost jednotlivých materiálů jako takových, ale i na vhodnost jejich kombinací, například ve své podstatě velice kvalitní nosné obvodové zdivo z cihelných bloků nebo tvárnic můžeme z tepelně-technického hlediska znehodnotit použitím sice pevnostně kvalitní, avšak tepelné mosty vytvářející malty.

Tepelné mosty jsou místa, kde může tepelná energie snadněji procházet přes překážku, tedy v případě staveb „utéci“ z objektu bez užitku. Tepelnými mosty uniká až několikanásobně větší množství energie než okolní dobře tepelně izolovanou konstrukcí. Mimo úniků tepla na vnitřním povrchu konstrukce – v interiéru – dochází ke snížení povrchové teploty, což může mít za následek další nepříznivé jevy, zejména vznik plísně. To bývá u nových staveb podpořeno používáním moderních velmi těsných oken, díky jejichž nízké infiltraci stoupá relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech. A čím vyšší je relativní vlhkost, tím menší závady v konstrukci mohou díky nižší povrchové teplotě způsobit kondenzaci vlhkosti být příčinnou zdrojem problémů s plísní.

Nepříznivé účinky se neprojevují pouze v rozsahu omezeném geometrickou plochou tepelného mostu, ale zasahují i přilehlé konstrukce, protože tepelné mosty mívají zpravidla zanedbatelné rozměry ve srovnání s ostatními plochami, bývají často (neprávem) podceňovány. Jejich procentuální zastoupení je sice malé, ale jejich následky včetně navazujících nákladů (v lepším případě „pouze“ ve formě trvale zvýšených nákladů na topení) mohou být velice nepříjemné a drahé. Řešení a zejména kvalitní řešení tepelných mostů není vždy jednoduché a bez komplikací, avšak včasná pozornost věnovaná tomuto problému se bezpochyby vyplatí.

Jednou z možných cest, jak napravit závady v konstrukci stavby nebo celkově vylepšit stavbu a snížit její energetickou náročnost, je provedení dodatečné tepelné izolace. To je však vždy složitější a nákladnější, než provedení kvalitní tepelné izolace již při stavbě.

Místa, kde zcela běžně vznikají a nejsou řešeny tepelné mosty, jsou v osazeních okenních rámů. Okna mohou být osazena třeba i ve zdivu s výbornými tepelně-technickými vlastnostmi a zdánlivě tedy bez problémů. Avšak tepelná izolace zdiva je dána do značné míry jeho tloušťkou. Naproti tomu dnes běžně používaná okna, byť sebelépe řešená, mívají pouze několikacentimetrovou tloušťku rámu, která dělí vnitřní vytápěné prostředí od vnějšího (na rozdíl od dříve hojně používaných špaletových oken). A právě tento slabý rám umožňuje teplu „vytéci“ z interiéru po relativně krátké dráze kolem rámu materiálem zdiva, který si nedokáže bez dostatečného rozměru s tepelnou izolací poradit.

Všechny vyjmenované problémy je možno do větší či menší míry eliminovat použitím kvalitních tepelněizolačních maltových směsí, a to jak pro zdění, tak i pro omítky. Ve vyspělých evropských státech (Německo, Rakousko, Švédsko) je těmto materiálům již dlouhodobě věnována zasloužená pozornost. Výhody jsou zřejmé:

  • tepelněizolační malta pro zdění zabraňuje vzniku tepelných mostů v maltovaných spárách mezi cihelnými bloky nebo tvárnicemi a zvyšuje tepelný odpor zdiva až o 17 %
  • tepelněizolační omítka zvyšuje tepelný odpor zdiva, zejména, je-li použita jako vnější i vnitřní
  • tepelněizolační omítku lze využít i při provádění dodatečných tepelných izolací
  • tepelněizolační omítkou lze do jisté míry snížit tepelné ztráty v místě osazení okenního rámu (viz obr.)

Vývoj teplých malt a omítek proběhl již i v České republice. Na trhu jsou k dispozici nové materiály z tuzemských surovin, a to v cenách přijatelných i pro běžné stavebníky. Vypočítaná návratnost za vyšší cenu maltových směsí je při nižších nákladech na topení 4-8 let, což je vzhledem k předpokládané životnosti stavby doba velice příznivá.

Dnes každý kvalitní a zodpovědný výrobce doporučuje skladbu obvodového nosného zdiva v takovém provedení, aby vyhověla náročným požadavkům na tepelnou izolaci. Tato doporučení nejsou bezúčelná. Při neustále stoupajících nákladech na vytápění objektů se zvyšují i požadavky na minimalizaci tepelných ztrát a na jejich úsporné řešení z hlediska spotřeb energie. Vzájemnou kombinací moderních cihelných bloků typu THERM a tepelněizolačních malt a omítek vytvoří velmi kvalitní jednovrstvé cihelné zdivo. Má-li být stavba provedena kvalitně a ekonomicky, nelze již dnes provádět obvodové zdivo bez používání kvalitních tepelněizolačních zdicích a omítkových směsí. Pouze málokterý dnešní stavebník je tak bohatý, aby mohl používat „levnou“ maltu typu 3 lopaty písku, lopata cementu a trochu vápna.

Zpět na přehled