Dejme přednost pohodě – dejme přednost cihle

MATERIÁL

Dobře zvukově izoluje. Stěny jak vnitřní, tak obvodové, přispívají společně se stropními konstrukcemi a podlahami k dostatečnému tlumení hluku.

Rozhodnutí stavět je vždycky spojeno s vynaložením nemalých nákladů na stavbu. Přitom stavba jako taková má předpokládanou životnost zpravidla minimálně několik desítek let.

Tyto dva faktory již samy o sobě postačují k tomu, abychom přípravě a plánování stavby věnovali nemalou pozornost. Při jejím plánování se rozhodně vyplatí prozíravě předvídat, nikoliv dávat přednost momentální úspoře, která se v budoucnu draze nevyplatí.

Jednou ze základních otázek bývá volba stavebních materiálů: I dnes se výrazně hlásí o slovo materiál prověřený staletími – klasická pálená hlína a to od podlahy přes stěny a vodorovné konstrukce až po střechu.

Samozřejmě v moderním provedení splňují dnešní náročné požadavky. I v současném přetechnizovaném světě má tento vpravdě historický materiál co nabídnout.

Obvodové stěny dobře obstojí proti konkurenci

Jednou z nejnáročnějších konstrukcí z hlediska požadavků na ně kladených jsou obvodové stěny, přičemž právě cihelné stěny dokážou se ctí obstát v konkurenčním boji i s mnohdy mnohem modernějšími materiály.

Obvodové stěny musí splňovat požadavky na únosnost a tepelnou izolaci, musí chránit před vlhkostí, povětrnostními vlivy a hlukem, musí vytvořit příjemnou atmosféru pohodu v interiéru a v případě nutnosti musí odolávat požáru a chránit před jeho účinky.

A právě ochrana před požárem je silnou stránkou cihelných konstrukcí, jakoby symbolicky pro svůj původ ve vysokých teplotách.

Zejména v současnosti představuje kromě únosnosti (pevnosti) nejdůležitější vlastnosti obvodových stěn jejich tepelná izolace. Položkou která zpravidla představuje výraznou část provozních nákladů, jsou totiž náklady na vytápění objektu.

Požadavky na jednotlivé druhy konstrukcí jsou stanoveny v ČSN 73 05 40-2. V současné době se však již připravuje nová vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Tato vyhláška bude klást vysoké požadavky na tepelně-technické a energetické vlastnosti budov.

Nevýhody některých módních systémů

V dnešní době se v hojné míře požívají zateplovací systémy nebo sendvičové konstrukce s tepelnou izolací na bázi pěnového polystyrénu na úkor jednovrstevného zdiva. Tyto systémy však sebou přinášejí několik nevýhod:

  • vyšší pracnost ve srovnání s jednovrstevným zdivem (složitější konstrukce)
  • nižší únosnost, neboť tloušťka nosné části stěny je menší (u malých staveb zpravidla nehraje roli)
  • zhoršení „dýchání“ stavby (pěnový polystyrén díky svému vysokému difúznímu odporu uzavře stěnu snadnému průchodu vodních par, zhorší se odvod vlhkosti z objektu)
  • zhoršení zvukověizolačních vlastností stěny (nižší hmotnost znamená nižší útlum)
  • zhoršení požární odolnosti (menší tloušťka nosné části stěny, pěnový polystyrén neodolává vyšším teplotám)
  • nižší životnost stěny (relativně neomezená životnost zdiva, u zateplovacích systémů se předpokládá potřeba obnovy již po 20 letech)
  • vyšší ekologická zátěž (zejména při demolicích)
  • horší útlum výkyvů teplot a snížený výhodných tepelných zisků ze slunečního záření v zimním období (viz dále).

Cihla akumuluje dostatek tepla

Výraznou vlastností cihelného zdiva je jeho tepelně-akumulační schopnost. Ta způsobuje, že zdivo v sobě akumuluje dostatečné množství tepla k tomu, aby jej mohlo při dočasném přerušení vytápění postupně vydávat a zajistit po určitou dobu přijatelnou teplotu.

Tuto vlastnost postrádají lehké konstrukce z tepelně izolačních materiálů, kde se jakýkoliv výpadek ve vytápění okamžitě projeví na tepelné pohodě.

Teplo akumulované v konstrukcích umožní i rychlé ohřátí vzduchu po nárazovém vyvětrání. V letním období se účinek tepelné akumulace projevuje opačně – ve zdivu akumulovaný noční chlad prostředí příjemně ochlazuje, a když v noci teplá vlna projde konstrukcí stěny k vnitřnímu povrchu, můžeme si již pomoci větráním pomocí chladnějšího nočního vzduchu.

Cihlová stěna optimálně tlumí veškeré výkyvy vnější teploty a zajišťuje optimální (převrácený) poměr povrchových teplot.

Tepelná akumulace a setrvačnost nám zpříjemňují život i v přechodovém období, tedy zjara a na podzim, kdy jsou teplé dny chladné noci. Přes den se vlivem slunečního záření a vyšší teploty zdivo prohřeje a v chladné noci nám pak teplo uvolňuje do místnosti, což umožňuje ušetřit nebo snížit náklady na přitápění.

S tepelnými vlastnostmi, s celkovým tepelněizolačním řešením stavby a se způsobem provozu stavby souvisí vlhkost v prostorách stavby. Cihelné zdivo se vyznačuje nízkým difůzním odporem, takže při zvýšené vlhkosti vodní pára prochází stěnou a dochází k vyrovnávání vlhkosti.

Stavby „dýchá“, vlhkost se nehromadí, při správně řešených konstrukcích nedochází k její kondenzaci a vzniku plísní.

Cihla je i dobrým zvukovým izolantem, zejména v případě nižšího vylehčení a masivnější konstrukce. Stěny, jak vnitřní, tak obvodové, přispívají společně se stropními konstrukcemi a podlahami k dostatečnému tlumení hluku. Zejména při zvýšeném na zvukový útlum je třeba věnovat i zvýšenou pozornost řešení stavebních detailů.

Samozřejmě v současnosti nevystačíme pouze s cihlami na zdivo. Specializované firmy nabízí komplexní cihelné programy, které zahrnují cihly a cihelné prvky, popřípadě v kombinaci s jinými materiály, v nejrůznějších formách. Programy zahrnují cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro vnitřní zdivo, doplňkové, speciální a okrasné tvarovky, stropní nosníky, stropní vložky, věncovky, překlady atd. Samozřejmostí je i nabídka speciálních tepelně izolačních malt a omítek pro obvodové zdivo, bez jejichž použití se kvalitní obvodová stěna neobejde.

Nové materiály jsou za vyšší ceny, avšak přijatelné i pro stavebníky. Vypočítaná návratnost za vyšší cenu maltových směsí je díky nižším nákladům na vytápění 4-8 let, což je vzhledem k předpokládané životnosti stavby doba velice příznivá.

Jasná řeč čísel

Pro příklad: cihelná obvodová stěna vyzděná z kvalitních cihelných bloků vykazuje při tloušťce stěny 49 cm srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, samozřejmě při použití tepelně izolační zdící malty na vodorovné spáry (svislé spáry na pero a drážky se nemaltují), jako obyčejné zdivo z plných cihel tloušťky 278 cm, při použití tepelně izolační omítky v tloušťce 3 cm bychom se již dostali na ekvivaletních 299 cm. Tato čísla jistě hovoří dostatečně jasnou řečí. Při návrhu novostaveb je totiž nutné myslet nejen na vhodnost jednotlivých materiálů jako takových, ale i na vhodnost jejich kombinací. ve své podstatě velice kvalitní nosné obvodové zdivo z cihelných bloků nebo tvárnic můžeme z tepelně – technického hlediska znehodnotit použitím sice pevnostně kvalitní, avšak tepelné mosty vytvářející malty.

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa, kudy může tepelná energie snadněji projít přes překážku, tady v případě staveb „utéci“ z objektu bez užitku. Tepelnými mosty uniká až několikanásobně větší množství energie než okolní, tepelně dobře izolovanou konstrukcí. Mimo úniků tepla na vnitřním povrchu konstrukce – v interiéru – dochází ke snížení povrchové teploty, což může mít za následek další nepříznivé jevy, zejména vznik plísně. To bývá u nových staveb podpořeno používáním moderních velmi těsných oken, díky jejichž nízké infiltraci stoupá relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech. A čím vyšší je relativní vlhkost, tím mohou menší závady v konstrukci při nižší povrchové teplotě způsobit kondenzaci vlhkosti a být příčinnou problémů s plísní. nepříznivé účinky se neprojevují pouze v rozsahu omezeném geometrickou plochou tepelného mostu, ale zasahují i přilehlé konstrukce.

Malé, ale drahé

Protože tepelné mosty mívají zpravidla zanedbatelné rozměry ve srovnání s ostatními plochami, bývají často (neprávem) podceňovány a přehlíženy. Jejich procentuální zastoupení je sice malé, ale jejich následky včetně navazujících nákladů (v lepším případě „pouze“ ve formě trvale zvýšených nákladů na topení) mohou být velice nepříjemné a drahé. Řešení a zejména kvalitní řešení tepelných mostů není vždy jednoduché a bez komplikací, avšak (včasná) pozornost věnovaná tomuto problému se bezpochyby vyplatí.

Cihelné programy

Cihelné programy jsou velice flexibilní, umožňují vytváření nejrůznějších tvarů podle představ a nebrání možným pozdějším změnám. Stejně tak cihelné programy jsou i ekologické, neboť se jedná o přírodní materiál zajišťující zdravé a příjemné prostředí. A i v případě, když stavba jednoznačně doslouží, může být cihelný materiál likvidován, aniž by zatěžoval již tak dosti namáhané životní prostředí – vždyť z volné přírody pochází. Z tohoto hlediska je tedy i jistotou pro budoucnost.

Zpět na přehled