Stavba domu

Kamenné a smíšené zdivo

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Naučit se pracovat s různými materiály a nebát se o uplatnění, protože stavět a opravovat se bude vždycky? Chceš vidět výsledky své práce navěky? Pokud ano, staň se zedníkem! Přinášíme sedmý díl seriálu – Jak se stát zedníkem.

Toto zdivo se vyskytuje již jen v individuální výstavbě jako základové konstrukce, ohradních a opěrných zdí, estetické kamenné konstrukce v reprezentativních budovách, popřípadě při rekonstrukcích historických budov. Toto zdivo se má velkou životnost, estetickou kvalitu, odolnost proti vlhku a povětrnosti, velkou pevnost v tlaku, ale také velkou pracnost, značné náklady na dopravu a opracování kamene.

Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného nebo opracovaného kamene – kopáků (hrubě opracovaný kámen) a haklíků (hrubě opracovaný hranol) se provádí tzv. režné zdivo. Nejčastěji se používala žula, pískovec, opuka, rula aj. Kamenné zdivo se vyzdívá na vápenocementovou nebo cementovou maltu.

Zásady zdění kamenného zdiva:

 • Očištění kamene od prachu, hlíny a ostatních nečistot
 • Navlhčit všechny kameny vodou
 • Každý kámen musí být plně uložen v maltě
 • Ložná i styčná spára je široká 15 – 40 mm
 • Vazbu zdiva zajistíme haklíky uloženou na celou šíři stěny pro tloušťku zdiva 450 -600 mm (tzv. vazáky), svislá styčná spára nesmí nikde procházet více než dvěma vrstvami, styčné spáry mezi kameny nesmí být průběžné.
 • Dutiny mezi velkými kameny vyplníme menšími.
 • Vícevrstvý kámen nesmí být položen tak, aby jednotlivé vrstvy byly uloženy vodorovně.
 • Zdivo musí být tvořeno z kamene minimální velikosti zrna 150 mm a sokl minimálně 200 mm.
 • Malta při zdění musí ustupovat o asi 30 mm za hranu kamene, tyto spáry se po vyzdění celé konstrukce dospárovávají cementovou maltou

Podle způsobu opracování a použité vazby rozlišujeme:

 • Zdivo z lomového kamene
 • Zdivo řádkové (kopákové)
 • Zdivo kyklopské
 • Zdivo kvádrové

Režné zdivo z lomového kamene

Používá se na základy, sokly. Tvar lomového kamene určeného pro soklové zdivo je nepravidelného tvaru s jednou nebo dvěma plochami lomově vyrovnanými. Vazba zdiva je zajištěna prostřednictvím vazáků, které u zdí tlustých 450 až 600 mm procházejí celou stěnou. V další vrstvě se vazáky umístí nad běhouny spodní vrstvy. Do líce zdiva se ukládají vždy větší kameny a střed se vyplní kameny menšími. Nároží a ostění oken a dveří se vyzdívá z pravidelných částečně opracovaných kamenů, aby se navzájem převazovaly a byly dobře zavázány do navazujícího zdiva. Tyto kameny musí mít vodorovné ložné ploch a pravoúhlé hrany.

Kyklopské zdivo

Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelný s jednou lomově rovnou (lícní) plochou tak, aby se daly upravovat do šestiúhelníků nebo jiných mnohoúhelníků. Toto zdivo se používá především jako lícové z estetických důvodů, na konstrukce soklů, opěrných a nábřežních zdí.

Kyklopské zdivo se vyznačuje stykováním tří spár o šířce 20 – 40 mm v jednom místě. Kameny pro kyklopské zdivo se dodávají v tloušťkách 200 až 300 mm. Šířka a výška kamene se pohybuje v rozmezí 250 až 600 mm. Zdí se na maltu vápenocementovou nebo cementovou.

Řádkové zdivo

Toto zdivo se vyzdívá z hrubých nebo čistých kopáků stejné výšky v jedné vrstvě. U hrubého řádkového zdiva jsou ložné i styčné spáry 20 až 40 mm široké, u čistého řádkového zdiva z čistých opracovaných kopáků jsou spáry 10 až 15 mm. Čisté kopáky mají lícní plochu čistě špicovanou, nebo s bosovanou. Obvodové hrany jsou navzájem kolmé.

Haklíkové zdivo

Jde o svisle provazované řádkové zdivo z hrubých nebo čistých haklíků. Svislé kameny jsou na výšku dvou nebo tří vrstev. Hrubé haklíky se od neupravených liší tvarem lícní plochy. Ta je téměř pravoúhlá se zhruba kolmými vodorovnými a svislými plochami. Lícní plocha je čistě špicovaná s bosáží, může být také řezaná rámovou pilou. Ložné a styčné spáry jsou hrubě špicované.

Zdivo kvádrové

U tohoto zdiva jsou kameny opracované do přesných rozměrů. Kvádry z kamene se kladou podle prováděcích kamenických výkresů a spojují se MC nebo pomocí skobek z nerez oceli. Spáry zdiva jsou pravidelné o tloušťce 15 až 20 mm. Zdivo se používá u monumentálních staveb (památníků apod.) nebo jako obkladové zdivo vstupů, soklů a při rekonstrukcích

Smíšené zdivo

Dřívější stavbaři často kombinovali při zdění zdí různé materiály. Nejčastější kombinace byly kameny a cihly, kdy na vnitřním líci se používaly cihly a tím se vytvářel vhodný rovný podklad pro omítky a také se zlepšily stavebně fyzikální vlastnosti stěn. Pro zajištění lepšího provázání se zdivo prokládalo vrstvami z cihel (řetězy). Mezi další kombinace patří kámen a beton, beton a cihla a kámen – beton – cihla.

Bezpečnost práce při zdění

 • Zednické práce musí být prováděny tak, aby neohrožovaly obsluhu strojů pro přípravu malty, ani pracovníky, kteří provádějí další činnosti na stavbě.
 • Materiál určený ke zdění musí být uložen minimálně 60 cm od pracovního prostoru určeného ke zdění.
 • Zdění jednotlivých částí konstrukce musí být realizováno tak, aby nedošlo ke ztrátě stability budované konstrukce.
 • Zdění pilířů a sloupů musí probíhat s technologickými přestávkami k vytvrzení maltových loží tak, aby nedošlo k porušení spodní části sloupu.
 • Pohybovat se po stropech a konstrukcích z tenkostěnných materiálů je zakázáno, pokud nejsou zabezpečeny proti jejich poškození a aby nedošlo k propadnutí zaměstnance konstrukcí.

-jik-
Foto: Střední škola polytechnická Brno

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*